תקנון האתר

צוות גרידי מודה לכם על שביקרתם באתר לרבות כל השירותים המוצעים בו (להלן –האתר).

תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין האתר וכל הפלטפורמות שלו (ניוזלטרים ורשתות חברתיות) לבין הגולש, גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצד הגולש לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שבוצעה על-ידי הגולש באתר. לפיכך, אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש המפורטים להלן, כולם או חלקם, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר.

אנו שומרים את הזכות לעדכן את התקנון ללא הודעה מראש והתנאים החדשים יחייבו את הגולש מרגע פרסום התקנון המעודכן באתר.

1.כללי

הבעלים של האתר הינם שלומית טולדו, גל שני וטירן מויאל (להלן –הבעלים של האתר).

2.יצירת קשר

2.1. בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר, ניתן לפנות לאתר 'גרידי' באמצעות כתובת מייל: office@gridi.co.il

2.2. באם נפגעת מתוכן כלשהו שפורסם באתר, הנך מוזמן לפנות לאתר באמצעות המייל המצויין בסעיף 2.1 לעיל ולדווח על התוכן שלטענתך פגע בזכויותיך תוך ציון העילה המשפטית, הקישור למקום בו מופיע התוכן לדיווח, פרטי ההתקשרות. אנו נבדוק ביסודיות את התלונה ונטפל בתלונה תוך 30 ימי עסקים.

3.שימוש באתר

3.1. כל גולש מוזמן לעשות שימוש באתר כל עוד הוא מקבל על עצמו את הוראות התקנון דנן וכל עוד מדובר בשימוש אישי ופרטי. האתר לא נועד לשימושו המסחרי של הגולש. גולש המעוניין לעשות שימוש אחר באתר, רשאי לפנות לאתר באמצעות הדוא"ל שבסעיף 2.1 לעיל, ובקשתו תיבדק על-ידי מערכת האתר. כל עוד לא התקבל היתר מפורש מהאתר – הגולש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, כאמור.

3.2. הבעלים של האתר רשאים לעשות כל שימוש הנראה להם לנכון באתר, לרבות שימוש מסחרי ואף בדרך של הנחת פרסומות בעמודים קופצים.

3.3. הגלישה באתר על-ידי גולש שגילו מתחת לגיל 18 (להלן – קטין) מותרת אך מכל מקום, האחריות לשימוש וגלישה באתר חלה על הגולש – הוריו ו/או האופטרופוס החוקיים שלו בלבד – והגולש פוטר בזאת את הבעלים של האתר מאחריות בקשר לכך.

4.4. הגולש באתר מתחייב כדלקמן :

א.לא להעלות תוכן שפרסומו מהווה הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

ב.לא להעלות תוכן או פרסום שיש בהם משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי;

ג.לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס, מאיים או בלתי הולם;

ד.לא להעלות תכנים שיש בהם פגיעה ברגשות הציבור ו/או לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה ו/או כל חומר פוגע בצנעת הפרט;

ה.לא להעלות תוכן שעלול להטעות את ציבור הצרכנים;

ו.לא להעלות תוכן פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה;

ז.לא לפרסם פרטים אישיים אודות גולשים אחרים, לרבות זהותם ופרטי ההתקשרות עמם;

ח.לא להציף את האתר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;

ט.לא להעלות תוכנת מחשב עוינת ו/או קוד מחשב ו/או יישום שעשוי לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או של גולשי האתר ו/או של משתמשי האינטרנט בכלל [כגון: וירוס; סוס-טרויאני; תולעת, וכד'].

4.5. הבעלים של האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לסרב לפרסם תוכן כלשהו שמסר גולש באתר מכל סיבה שהיא, אף בלא צורך במתן הסבר.

5.זכויות יוצרים

5.1. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני והשירותים המוצגים בו, שייכים באופן בלעדי לבעלים של האתר, לרבות: מאגרי הנתונים של האתר, השמות וסימני המסחר של האתר, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, עיצוב האתר, המידע המופיע בו לרבות הטקסים וכל חומר אחר הכלול בו, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, איורים, תמונות, טקסט, קטעי צליל ווידאו ועוד. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או ליצור יצירות נגזרת ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המופיע באתר או בחלק ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, אלא בהיתר מראש ובכתב מהבעלים של האתר, בכפוף לאותה הסכמה (אם תינתן).

5.2. זכויות היוצרים בתכני צד ג' המופיעים באתר שייכים לצדדים שלישיים, והבעלים של האתר אינם אחראים לתוכן זה – לרבות נכונותם ו/או שלמותם ו/או תאימותם ו/או עדכנותם, ולא תהיה צד לדרישה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה בזכויות יוצרים אלה.

5.3. הבעלים של האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות כלשהי לתוכן ו/או פרסום ו/או חומר שיווקי המופיעים באתרים חיצוניים שקישור אליהם מופיע באתר, והגולש פוטר אותם בזאת מלבדוק ו/או לוודא ו/או לבקר באתרים אלו כדי לבדוק את אמינותם ו/או איכותם. הגולש פוטר בזאת את הבעלים של האתר מאחריות לכל נזק – ישיר ו/או עקיף –שנגרם לו ו/או שעשוי להיגרם לו כתוצאה משימוש בקישורים אלה ו/או בגלישה באתרים חיצוניים אלה.

5.4. הבעלים של האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר או מראהו, את היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובלא צורך להודיע על כך מראש. במקרה זה, אין הבעלים של האתר אחראים לגבי נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לגולש כתוצאה משינוי זה – לרבות כתוצאה מתקלות ו/או אי נוחות בעקבות השינוי האמור ו/או בעת ביצוע השינוי.

6 .השירותים הניתנים באתר ותנאי השימוש בהם

6.1. האתר מספק את השירותים המפורטים להלן: פרסום המלצות בין אם בתשלום ובין אם שאינן בתשלום על פי חוויה אישית והתנסות סובייקטיבית של בעלת האתר

6.2. שימוש הגולש בשירותים המומלצים באתר והמסופקים על-ידי צד שלישי הינו באחריותו הבלעדית של הגולש. בכך מוותר הגולש על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו.

6.3. הגולש פוטר בזה את האתר ו/או את בעליו ו/או מי מטעמם באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף) הפסד, אובדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו ו/או שייגרמו לו או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, מהשימוש בשירותים המומלצים באתר. כמו כן, הגולש פוטר בזה את האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב באספקת שירותים שניתנו על-ידי צד שלישי ו/או מי מטעמו שהומלץ על-ידי האתר – כל זאת, גם אם אפילו נודע לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מטעמם על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בהמלצה שניתנה באתר.

6.4. היעדר האחריות של האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם חלה גם על נזק שעלול להיגרם לגולש ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה מאי יכולת לעשות שימוש באתר, לרבות קבלת השירותים המוצעים בו או לאחר שהאתר ו/או בעליו החליטו על הגבלתם ו/או הפסקתם.

6.5. ההמלצות המתפרסמות באתר אינן מחליפות את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש בטרם פונה הגולש לצד שלישי שההמלצה עליו פורסמה באתר. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשום נזק שעלול להיגרם – עקיף או ישיר – בעקבות החלטת הגולש להסתמך על המידע והתוכן המופיע באתר. השימוש באתר הינו באחריות הגולש בלבד.

6.6. הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שההמלצות המתפרסמות באתר הינן לפי שיקול דעתם של הבעלים של האתר ולפי שיקול דעתם וטעמם הבלעדי, וחלקן אף פורסמו תמורת תשלום לבעלים של האתר.

6.7. האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לנכונות המידע המתפרסם באתר, לרבות ההמלצות המסתמכות על צדדים שלישיים שמסרו את המידע לפרסום. המידע הפרסומי וחומר הפרסומי שהועלה לאתר הינם באחריות הצד השלישי שמסר את המידע לאתר ו/או לבעלים של האתר ו/או למי מטעמם, לרבות פרסומים בדבר מתנות והגרלות לגולשי האתר, והם אחראים באופן בלעדי לכל נזק – ישיר או עקיף – אשר עלול להיגרם לגולש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפרסומם.

6.8. בכל מקרה, האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי להתקשרות שתיעשה בין הגולש עם צדדים שלישיים שהומלץ עליהם באתר, וככל שהגולש תתקשר עם צדדים שלישיים כאלה, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, והאתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו צד להתקשרות זו, אף אם היא נוצרה באמצעות האתר ו/או באמצעות קישור ו/או פרסומת שהוצבו באתר.

6.9. האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום דרך לנזקים או טענות אחרות שיהיו לגולש כתוצאה מהתקשרותו עם צדדים שלישיים כאמור בסעיף 6.7 לעיל.

6.10. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית על-ידי צד שלישי כזה או אחר, האתר לא יהיה אחראי לפעילות זו ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו.

  1. הגנת הפרטיות

7.1. האתר רשאי להשתמש בכל מידע שמסר לו הגולש, לרבות מידע אישי, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

7.2. הגולש מסכים בזאת כי האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמם יעשו שימוש במידע שסופק על-ידי הגולש, לרבות במידע האישי, על מנת להפנות אליו שירותים ו/או הצעות פרסומיות ושיווקיות ו/או כל מידע אחר שלדעת האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמם יחשבו כי הגולש ימצא בהם עניין. כמו כן, הגולש נותן בזאת את הסכמתו המפורשת להעברת פרטיו לצדדים שלישיים לצורך קבלת פניות ו/או פרסומות מהם וכן לקבלת פניות ו/או פרסומות מהאתר ו/או מהבעלים של האתר ו/או מי מטעמם.

  1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, ותקנון זה יפורש על פיהם וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית שתובא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

 

צוות האתר מאחל לכם גלישה נעימה באתר.

הירשמו לניוזלטר שלנו

רוצה להתעדכן בכל מה שחדש, מיוחד ומלהיב בעיצוב ואדריכלות? הירשם כאן

חפש באתר